Information till sökande vid Rekrytering

På Bevego är vi måna om att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in från dig inte sprids till obehörig eller missbrukas. Här kan du som är kandidat i en rekryteringsprocess hos oss, läsa om vilka säkerhetsmått vi vidtar och hur dina personuppgifter behandlas.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person som är i livet (även kallad en registrerad), t.ex. namn, personnummer etc. Det inkluderar även utlåtande från referenser, intervjusvar och innehåll i ett personligt brev eller CV samt intervjuanteckningar.

Vilken personlig information ber vi dig om?
För personer som deltar i en rekryteringsprocess hos Bevego samlas följande uppgifter in för att vi ska kunna göra en bedömning av dig som kandidat:

Vilken personlig information erhålls ifrån annat håll?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Varför samlar vi in denna information?
Vi samlar in ovan listad information enligt den rättsliga grunden berättigat intresse, för att:

Vilka kommer att ta del av uppgifterna?

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Vi behandlar bara personuppgifter så att vi kan uppfylla syftet för deras insamling. Så länge du deltar i en rekryteringsprocess hos oss lagrar vi dina personuppgifter. Om du sedan blir anställd hos oss fortsätter vi att spara dina uppgifter så länge din anställning löper. Om du inte går vidare till en anställning hos oss sparar vi dina uppgifter i två år efter avslutad rekrytering. Detta för att följa lagkrav (t.ex. diskrimineringslagen) och för att vi ska kunna gå tillbaka till dokument och våra noteringar om dig om du t.ex. söker en ny tjänst hos oss.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att säkerställa att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer?
Bevego har ett brett övergripande säkerhetsarbete för att säkerställa att varken dina eller andra uppgifter hamnar i fel händer eller behandlas på ett felaktigt sätt. Nedan är ett antal åtgärder som vi vidtar, vilket bidrar till att säkra dina uppgifter:

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vår dataskyddskoordinator (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss
Bevego Byggplåt & Ventilation med org nr 556396-5713, med adress Box 168, 441 24 Alingsås är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på dataskydd@bevego.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).